Metapix Blog

وبلاگ متاپیکس

رهگیری وسایل گم شده با Bravo TrackR

رهگیری وسایل گم شده با Bravo TrackR

آیا تابحال خودرو خود را در پارکینگ عمومی گم کرده اید؟ گریز ناپذیر است. شما خودرو را پارک کرده و به خرید میروید، هنگامی که باز میگردید، خاطرتان نیست که آن را کجا پارک کرده بودید. خب احتمالا ریموت خودرو را برداشته و با پرسه زدن در پارکینگ و فشار دادن مداوم دکمه ریموت سعیRead more about رهگیری وسایل گم شده با Bravo TrackR[…]